Routers cân bằng tải băng thông rộng

Router chuyên dụng để cân bằng tải nhiều internet lines